Domov Podmienky použitia Prehľad formátov Prihlásiť sa Zaregistrovať sa Napíšte nám

Podmienky a pravidlá systému vymenabannerov.sk

Pred zaregistrovaním sa v užívateľskej časti je potrebné podrobne si prečítať nižšie uvedené podmienky. Zaregistrovaním sa s podmienkami automaticky súhlasíte.

 1. Základné ustanovenia

1.1 Váš banner musí byť vo formáte podľa IAB (Interactive Advetising Bureau) – www.iab.net. Ich formáty si môžete pozrieť tu.
1.2 Do reklamného systému vymenabannerov.sk je zakázané vkladať bannery reklamujúce erotiku, rasizmus, násilie, urážať náboženské cítenie, autorsky chránené diela, návody k protizákonnej činnosti, vulgárne a hanlivé výrazy, stránky s podobným zameraním a stránky porušujúce zákony. Zároveň je zakázané obsahom banneru budiť dojem, že na propagovaných stránkach možno nájsť niečo, čo tam v skutočnosti nie je. Zakázané je tiež používať veľmi nápadité, blikajúce, kontrastne farebné plochy a rýchle animácie, ktoré môžu rozbíjať design www stánok. Je naprípustné kopírovať alebo napodobňovať bannery iných členov (autorstvo banneru bude priznané tomu, kto ho skôr vložil do systému) a zároveň propagovanie služieb tretej strany pomocou vymenabannerov.sk vedúcej k Vášmu zisku (zarábaniu surfovaním na internete, emailingom a pod.).
1.3 V prípade zistenia, že v sieti vymenabannerov.sk existuje banner, ktorý nezodpovedá potrebným kritériám ihneď nás prosím kontaktujte.
1.4 Ak ste správcom viacerých stránok, je možné spravovať viacero bannerov z viacerých stránok na jednom účte.
1.5 Prevádzkovateľ reklamného systému vymenabannerov.sk si vyhradzuje právo na posúdenie vhodnosti všetkých bannerov a neschválenie bannerov, ktoré uzná za nevhodné a to aj bez udania dôvodu.
1.6 Zaregistrovaním sa automaticky súhlasíte s pridelením HTML kódu, ktorý vložíte do Vašich stránok. Tým sa zaistí zobrazovanie reklamných bannerov ostatných členov na Vašich stránkach, za čo získate kredity potrebné pre zobrazovanie Vašich bannerov na iných stránkach. Tento kód možno vložiť do ľubovoľného počtu stránok - do každej jednej stránky, kde sa má zobrazovať reklama z iných stránok.
1.7 Zakázané je umiestňovať HTML kód na stránky, ktoré nespravujete alebo nevlastníte.
1.8 HTML kód z vymenabannerov.sk nesmie byť použitý na cudzojazyčných stránkach, na stránkach zabezpečených heslom – bez možnosti vstupu alebo registrácie, stránkach on-line hier, intranetu, stránkach s automatickým presmerovaním (forward), či automaticky obnovujúcich sa stránkach (reload, refresh). Neprípustné je použitie kódu na stránkach, ktorých jediným účelom je len zobrazovanie reklamy, či vo zvláštnom – novo otvorenom okne, ktoré je možno zavrieť nezávisle na Vašich stránkach.
1.9 Reklamný kód na Vašej stránke musí byť umiestnený tak, aby zobrazované bannery boli vždy celé viditeľné a nesmie ich prekrývať žiadna časť stránky a aby boli zároveň bez problémov (bez špeciálneho softwarového, či hardwarového vybavenia) vizuálne prístupné bežným užívateľom internetu.
1.10 Na jednej www stránke môže byť umiestnených niekoľko bannerov. Môžu zaberať maximálne 20 % efektívnej plochy stránky. Na jednej www stránke je možné maximálne zobraziť 3 bannery, z ktorých najviac 2 môžu byť rovnakých rozmerov a jeden musí mať parameter pozície viditeľná ( znamená to, že pri štandardnom zobrazení Vašej stránky v rozlíšení 800 x 600 je plocha banneru viditeľná bez nutnosti použitia posuvníka) a druhý rolovacia (banner je viditeľný v rozlíšení 800 x 600 až po posune stránky).
1.11 Nebudete zobrazovať jednotlivé bannery vedľa seba alebo hneď pod sebou (výnimkou je len rozmer Micro Bar 88 x 31). Je potrebné ich oddeliť významovým obsahom stránky. To isté platí aj v prípade, že na stránke budú zobrazované aj bannery, ktoré nepatria k sieti vymenabannerov.sk.
1.12 V prípade zobrazenia banneru v dolnej časti www stránky je potrebné ho zobraziť nad pätičkou.
1.13 Prevádzkovateľ siete si vyhradzuje právo požadovať zmenu veľkosti reklamnej plochy na stránkach tak, aby táto bola adekvátna obsahu stránky a jeho spôsobu prezentácie.
1.14 Je zakázané akokoľvek meniť alebo upravovať reklamný kód systému.
1.15 Je zakázané akékoľvek umelé navyšovanie kreditov resp. návštevnosti Vašich stránok napr. použitím programov alebo skrípt k tomu určených. V prípade zistenia porušenia tohto pravidla bude užívateľský účet okamžite vyradený zo systému.
1.16 Váš banner a stránka by mali byť dostupné nepretržite. V prípade akýchkoľvek zmien URL banneru alebo URL odkazujúcej stránky ste povinný čo najskôr uskutočniť túto zmenu URL zároveň vo Vašej užívateľskej časti systému vymenabannerov.sk. Nefunkčné bannery alebo bannery s nefunkčným URL odkazom stránky budú zo systému odstránené.

 2. Ostatné ustanovenia

2.1 Prevádzkovateľ reklamného systému vymenabannerov.sk nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté užívateľom systému v prípade nefunkčnosti reklamného systému vymenabannerov.sk. V prípade, že si to situácia vyžaduje, má právo zmeniť údaje aj bez Vášho súhlasu.
2.2 Zaväzujete sa, že kredity získané na Vašich serveroch budú využité len na propagáciu Vašich www stránok.
2.3 Súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ siete vymenabannerov.sk môže predávať časť reklamného priestoru za účelom pokrytia prevádzkových nákladov a primeraného zisku.
2.4 Vyhlasujete, že nie ste konkurentom siete vymenabannerov.sk a že získané informácie z tejto siete nepredáte prípadným konkurentom. Logo, názov, databáza, štatistiky, know-how, www stránky a bannery propagujúce reklamnú sieť vymenabannerov.sk patria do výlučného vlastníctva spoločnosti vymenabannerov.sk. Máte právo využiť všetky štatistické údaje o Vašich www stránkach v tlači, na Vašich www stránkach a podobne. Vami poskytnuté osobné údaje budú použité len pre obchodný styk a komunikáciu, nesmú byť postúpené tretím osobám.
2.5 V prípade, že prevádzkovateľ siete sa rozhodne urobiť zmeny v pravidlách alebo akejkoľvek inej zmeny tohto systému, má na to právo. Je povinný to oznámiť členom siete najmenej 14 dní pred začiatkom platnosti zmeny a to za pomoci všetkých dostupných komunikačných kanálov. Členom, ktorých sa zmena týka, majú určenú lehotu, to je 14 dní na rozhodnutie, či sa zmenám prispôsobia, alebo sa rozhodnú vyčerpať všetky kredity a ukončiť spoluprácu.
2.6 Prevádzkovateľ siete si vyhradzuje právo zamietnuť, či kedykoľvek ukončiť členstvo v systéme. Samozrejme finančné záväzky prevádzkovateľa voči vylúčenému členovi budú vyrovnané.
2.7 Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek zmenené.
2.8 Akékoľvek porušenie týchto pravidiel môže viesť k zrušeniu užívateľského účtu.  
Domov Podmienky použitia Prehľad formátov Prihlásiť sa Zaregistrovať sa Napíšte nám Zabudol som heslo